top of page

Zeleň obcí a měst

PROJEKCE

Parková úprava svahu pod radnicí v Královském Poříčí

Investor/generální dodavatel: obec Královské Poříčí
Termín realizace: 2010

Návrh řešení okolí radnice ve Strašicích

Investor/generální dodavatel: obec Strašice
Termín realizace: podzim 2010

Rekonstrukce budovy městského úřadu v Sokolově, sadové úpravy

Investor/generální dodavatel: město Sokolov
Termín realizace: 2010

Smyslem navržených úprav je vytvořit reprezentativní sadové úpravy navazující na okolní přiléhající parkovou zeleň. Nově navržené úpravy jsou členěny v zásadě do dvou koncepčních částí. První je předprostor u hlavního vstupu do budovy. Zde navržená úprava vychází z pravidleného tvaru budovy a zeleň evokuje dva kvádry budovy v podobě různě výškově gradovaných pravoúhlých tvarů. V nejvyšší části to budou tisy (Taxus cuspidata), na ně navazuje okrasná forma meruzalky (Ribes alpinum), dále brsleny (Euonymus alatus Compactus) a nižší pokryvné keře a trvalky. Některé obrazce budou pak tvořeny ze „štěrkových záhonů“, ve kterých jsou dominantní okrasné trávy.

Druhá část za chodníkem směrem k ulici pak navazuje svojí nepravidelnou formou na okolní parkovou zeleň a dominantní zde jsou kvalitní travní plochy s ponechaným ostrůvkem stávajících borovic a nově vysazených stromů jako náhrada za pokácené borovice u budovy. Ponechané borovice se zakrácenými terminály budou ve spodních patrech vyvětveny, v horních partiích prosvětleny a následně tvarovány. Součástí této travní plochy budou vřesovištní partie podél schodiště jako náhrada za květinové truhlíky a nepravidelně „meandrující“ záhon s vřesy a okrasnými travinami mezi borovicemi. Do těchto štěrkem mulčovaných ploch budou vtroušeny skupinky cibulovin.

V severozápadní části bude převládat štěrkový záhon v modrobílém ladění s dominantními levandulemi, okrasnými travinami (převažující Deschampsia caespitosa). Kolem zábradlí nad potokem budou osázeny dvě skupiny živých plotů z buků v zelené a červenolisté formě, které budou tvarovány do dvou výškově odstupňovaných částí. Živý plot by měl prorůstat směrem k vodě a postupně skrýt ne příliš dekorativní zábradlí.

Na severní straně budou kompletně odstraněny dřeviny z betonových záhonů a po výměně substrátu realizována nová úprava, která je navržená tak, aby byla zajímavá v průběhu celého roku. Z těchto důvodů byl do betonového koryta zakomponován kamenný prvek nepravidelně se opakující po celé délce (viz grafická část). Jedná se o šikmo osazené kamenné desky o tlouštce 3 - 5 cm vytvářející žebra vystupující nad terén 30-50cm (navrhované je použití kvalitních materiálů nepodléhajících rozpadu – žula, rula apod.). Tato žebra se od středu na strany postupně snižují a jsou prosypána substrátem a kamennou drtí a následně osázena skalničkami, trvalkami a okrasnými travinami. Mezi kamennými prvky bude prostor rabátek osázen převážně stínomilnými trvalkami doplněnými stálezelenými skalníky (Cotoneaster Streib s´ Fielding), poléhavou formou jalovců (Juniperus horizontalis Glauca) a středně vysokým jalovcem s kaskádovitým chrakterem růstu (Juniperus Tamariscifolia). Celoroční efekt bude umocněn výsadbou jarních cibulovin. V zimním a předjarním období bez sněhu bude dominantní „kamenná kostra“ úpravy se stálezelenými dřevinami, následně od jarního efemerního efektu po celý průběh vegetační sezóny bude postupně docházet ke změně barevnosti jak květů tak listů, ale i výškové gradace záhonu. Na osluněné části rabátka nad mostem je navržená skladba převážně v bílomodré kombinaci.

Revitalizace kasáren ve Strašicích

Investor/generální dodavatel: obec Strašice
Termín realizace: 2010

Revitalizace zeleně obytného souboru bývalých vojenských bytů ve Strašicích

Investor/generální dodavatel: obec Strašice
Termín realizace: 2008