top of page

DOTACE

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk
evropsky-rok-aktivniho-starnuti.jpg

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání ve firmě Zahradní a parková spol. s r.o.

Nositel projektu: Zahradní a parková spol. s r.o.

Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00276

Schválená výše podpory: 2 260 432,54 Kč

Datum zahájení projektu: 1.4.2013

Datum ukončení projektu: 31.3.2015

Popis projektu:

 

Projekt je zaměřený na zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy Zahradní a parková spol. s r.o. s cílem zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy.

 

V rámci projektu bude zaveden komplexní vzdělávací systém zahrnující proškolení všech zaměstnanců firmy ve všech identifikovaných potřebných oblastech, doplněný o trénink interních lektorů a tvorbu vzdělávacích materiálů, manuálů a směrnic pro zajištění udržitelnosti vzdělávacího systému do budoucna.

 

Převážná část projektu je zaměřena na obecné odborné vzdělávání zaměstnanců, které má vazbu na současnou pracovní pozici daného zaměstnance ve firmě: odborné vzdělávání managementu firmy, mistrů, dělníků a pracovníků v maloobchodě v oblasti zahradnické praxe a souvisejících činnostech, vzdělávání managementu firmy v oblasti odborných IT dovedností, odborné vzdělávání managementu zaměřené na lidské zdroje, legislativu a ekonomiku a odborné jazykové vzdělávání zaměřené na zahradnickou terminologii. Doplňkově jsou do projektu zařazeny i kurzy zaměřené na rozvoj klíčových dovedností - uživatelské IT dovednosti (MS Word, MS Excel) a základní jazykové dovednosti (Němčina - základy), které jsou však nezbytné z hlediska charakteru konkrétních pracovních pozic a zvyšují udržitelnost zaměstnání.

 

V rámci projektu budou za odborného dohledu experta realizována opatření na podporu rovných příležitostí mužů a žen ve firmě - zakomponování rovných příležitostí do inter. dokumentů, proškolení managementu firmy a vytvoření flexibilního pracovního místa pro zaměstnankyni, která se vrací po RD zpět do zaměstnání.

 

Projektem bude podpořeno minimálně 45 zaměstnanců firmy, kurzy absolvuje minimálně 176 úspěšných absolventů kurzů. Projekt se zaměřuje i na cílovou skupinu žen a mužů v předdůchodovém věku (nad 50 let), která tvoří 32% zaměstnanců firmy, resp. cílové skupiny projektu. Zaměstnanci z cílové skupiny osob nad 50 let budou zapojeni do všech plánovaných klíčových aktivit projektu.

 

Cíle projektu:

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy Zahradní a parková spol. s r.o., které přispějí ke zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy.

 

Specifické cíle:

 • tvorba udržitelného vzdělávacího systému ve firmě (včetně přípravy interních lektorů a vytvoření vzdělávacích manuálů)

 • rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců (min.176 úspěšných absolventů kurzů)

 • rozvoj motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců

 • podpora rovných příležitostí mužů a žen ve firmě

 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy a spokojenosti zákazníků

 

Cílové skupiny projektu: Zaměstnanci

 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci firmy Zahradní a parková spol spol. s r.o. Do projektu bude zapojeno všech 53 současných zaměstnanců firmy, z toho 36 mužů a 17 žen.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

KA 01 Odborné vzdělávání managementu v oblasti zahradnické praxe

Odborné vzdělávání zaměstnanců managementu firmy (především vedoucích sekcí a středisek zahradnických realizací, vedoucího projektanta, vedoucího přípravy) zaměřené na prohloubení, rozšíření a zvýšení jejich kvalifikace v hlavním oboru činnosti firmy - zahradnické praxi. Zahrnuje následující školení:

 • Speciální dendrologie

 • Závlahy

 • Zakládání střešních zahrad

 • Ochrana stromů při stavební činnosti

 • Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek

 • Český certifikovaný arborista

 • Český certifikovaný arborista - konzultant

 

KA 02 Vzdělávání managementu v oblasti informačních technologií

Informační technologie jsou neodmyslitelnou součástí činnosti managementu firmy. Zaměstnance je proto potřeba proškolit jak v odborných IT dovednostech, tak i v základních uživatelských IT dovednostech.

 

 • Odborné IT dovednosti (Windows Server 2008, Ochrana serverů a bezpečnost v síti, Brickscad, Altus Vario základní)

 • Uživatelské IT dovednosti (MS Word pro mírně pokročilé, MS Excel pro mírně pokročilé)

KA 03 Odborné vzdělávání managementu zaměřené na lidské zdroje, legislativu a ekonomiku

Tato KA zahrnuje odborné vzdělávání pracovníků managementu firmy zaměřené na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace v oblastech potřebných pro bezproblémový chod firmy:

 

 • Personální management

 • Mzdy a personalistika

 • Projektové řízení dle IPMA, kurz a zkouška

 • Zákon o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče

 • Technický dozor

 • Finance pro nefinanční

 • Nákladový controlling

 • Řízení reklamací

 

KA 04 Odborné vzdělávání mistrů a dělníků I.

Tato klíčová aktivita je zaměřena na odborné vzdělávání mistrů (vedoucích pracovních skupin) a pracovníků v dělnických profesích s cílem prohloubení, rozšíření nebo zvýšení jejich kvalifikace podstatné pro vykonávání dané profese:

 

 • Stromolezecký kurz

 • Kurz strojníků nakladačů, rypadel

 • Rozšiřovací kurz strojníků nakladačů a rypadel

 • Těžba motorovou pilou

 • Řez stromů a keřů

 • Specialista pro práci s plošinou

 • Specialista pro práci stromolezeckou technikou

 

KA 05 Odborné vzdělávání mistrů a dělníků II.

Tato klíčová aktivita je zaměřena na odborné vzdělávání mistrů (vedoucích pracovních skupin) a pracovníků v dělnických profesích s cílem prohloubení, rozšíření nebo zvýšení jejich kvalifikace podstatné pro vykonávání dané profese.

 

 • Instalace závlahových zařízení

 • Posuzování provozní bezpečnosti stromů

 • Zakládání jezírek

 • Práce ve výškách

 • Využívání technických prostředků při zakládání a údržbě zeleně

 • Odpovědnost za provoz

 • Oceňování dřevin v mimolesním prostředí

 • Výsadba stromů

 • Likvidace invazních druhů

 • Chování na stavbě

 

KA 06 Odborné vzdělávání pracovníků v maloobchodě

Tato KA zaměřena na odborné vzdělávání pracovníků v maloobchodních prodejnách (vedoucí prodejen, prodavačky) s cílem prohloubení, rozšíření nebo zvýšení jejich kvalifikace podstatné pro vykonávání dané profese.

 

 • Floristika

 • Základy botaniky pro prodavačky

 

KA 07 Jazykové vzdělávání zaměstnanců

Žadatel má vzhledem k blízkosti hranice velké množství dodavatelů ze zahraničí, v současné době se snaží získat i zahraniční zákazníky (SRN), proto je potřeba zlepšit jazykovou vybavenost zaměstnanců firmy. Většinu jazykových kurzů lze zařadit mezi odborné, využitelné pouze v daném oboru, pouze kurz němčina základy patří do kategorie obecných kurzů - klíčových dovedností.

 

 • Němčina - základy

 • Obchodní angličtina se zaměřením na oblast zahradnictví

 • Obchodní němčina se zaměřením na oblast zahradnictví

 • Odborná anglická terminologie zahradnická

 • Odborná německá terminologie zahradnická

 • Odborná anglická terminologie servis

 

KA 08 Vzdělávání interních lektorů

Pro klíčové oblasti činnosti firmy, ve kterých je potřeba neustále školit stávající a nově příchozí zaměstnance, budou vyškoleni interní lektoři, čímž dojde k úspoře finančních prostředků na externí školení. Interní lektoři po absolvování potřebného vzdělání budou školit zaměstnance v příslušných tématech. Interními lektory se stanou nejzkušenější zaměstnanci firmy v daných oblastech. Absolvují následující školení:

 • Interní lektor BOZP: Kurz Interní auditor BOZP

 • Interní lektor MS Excel: MS Excel pro mírně pokročilé, MS Excel pro pokročilé

 • Interní lektor Altus Vario: Altus Vario pokročilý uživatel

 • Interní lektor Floristika: Kurz Floristika

 • Interní lektor Botanika pro prodavačky: Kurz Botanika pro prodavačky

 • Interní lektor Provoz strojů: Kurz BOZP, Kurz Odpovědnost za provoz strojů

 • Interní lektor Chování na stavbě: Kurz BOZP, Chování na stavbě

 

Všichni vytipovaní lektoři absolvují také kurz:

Lektorské minimum

 

KA 09 Tvorba vzdělávacích materiálů, manuálů a směrnic

Pro zajištění komplexního vzdělávacího systému firmy, který bude udržitelný i po skončení projektu, je potřeba vytvořit vzdělávací materiály, manuály a směrnice šité na míru dané firmě a srozumitelné pro všechny zaměstnance, které budou k dispozici všem stávajícím i nově příchozím zaměstnancům pro získání informací a vzdělávání v následujících klíčových oblastech nezbytných pro činnost firmy:

 • Vzdělávací manuály a směrnice pro odbornou zahradnickou činnost - Floristika, Likvidace invazních druhů, Základy botaniky pro prodavačky, Využívání technických prostředků při zakládání a údržbě zeleně, Odpovědnost za provoz strojů, Výsadba stromů, Chování na stavbě - vytvoří interní experti na dané oblasti ve firmě

 • Vzdělávací manuály v oblasti IT - Word, Excel, Vario, Brickscad - vytvoří interní expert na IT

 • Zákonné manuály a směrnice - Zákon o veřejných zakázkách, Stavební zákon, Řízení reklamací, BOZP, Technický dozor - budou realizovány ve spolupráci právní kanceláře a interního experta

 • Odborné slovníky - Odborná anglická terminologie zahradnická, Odborná německá terminologie zahradnická

 

KA10 Rovné příležitosti žen a mužů

V rámci této KA budou ve firmě zavedeny následující opatření na podporu rovných příležitostí mužů a žen:

 • Navázání spolupráce s organizací zaměřenou na rovnost žen a mužů

 • Zakomponování rovných příležitostí do interních dokumentů

 

Ve spolupráci s expertní organizací zaměřenou na rovné příležitostí mužů a žen APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství budou zakomponovány rovné příležitosti do interních dokumentů firmy (pracovního řádu a vnitřního platového předpisu

 • Proškolení managementu firmy: Expert z organizace APERIO proškolí management firmy (celkem 9 osob) v oblasti rovných příležitostí

 • Zavedení flexibilních forem organizace práce: Firma vytvoří za odborného dohledu experta na RP 1 flexibilní pracovní místo pro zaměstnankyni - projektantku, která se vrací po MD/RD zpět do zaměstnání během realizace projektu. Bude se jednat o práci konanou alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu.

KA11 Řízení a administrace projektu

 

Kontaktní osoba projektu:

RNDr. Lenka Pocová

manažer projektu

tel.: +420 605 298 824

e-mail: pocova@zahradaml.cz

 

 

Aktuální informace k projektu:

 

V současné době probíhá průzkum trhu a oslovení vhodných dodavatelů školení v rámci projektu.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

bottom of page