top of page

Sportovní a rekreační areály

PROJEKCE

Návrh řešení okolí golfového klubu v Sokolově

Investor/generální dodavatel: Golf Sokolov a.s.
Termín realizace: jaro 2011

Revitalizace a regenerace bývalých kasáren Hamrníky, 5. etapa

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2010

V nově navrhované kompozici je dominantním estetickým prvkem zvýraznění vstupu do areálu trojřadým stromořadím vysá zeným do půlkruhu a půdorysně přiléhající k obvodové komunikaci v jižní hranici řešeného prostoru. Součástí těchto stromořadí jsou „nepravidelně“ vysázené řady z okrasných travin Deschampsia caespitosa, také však v rádiusech navazujících půdorysně na stromořadí. Nepravidelnost tvoří pouze přerušené řady, mezi kterými je možné se procházet.

Dále je zde navržený veřejný třešňový sad z odrůd dozrávajích v různých časových intervalech. Lipové a jirovcové stromořadí procházející navazujícím územím jsou doplněné vždy dvěma kusy v této část. Zbývající stromy vždy v několika kusech doplňují sortiment (Crataegus, Prunus, Quercus) převážně zajímavě na podzim vybarvujících druhů.

Revitalizace a regenerace Brownfields, Hamrníky

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2009

Vybudování zóny klidu, Hamrníky

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2009

Řešené území se nachází na okraji Mariánských Lázní v bývalém vojenském prostoru. Návrhové řešení počítá se začleněním území do systému městské zeleně a vytvořením rekreační plochy pro obyvatele Mariánských Lázní. Záměrem je vytvoření rozvolněného prostoru s centrální loukou s rozptýlenou soliterní zelení, na severním a západním okraji doplněnou clonou zelení. Atraktivním prvkem je vytvoření několika míst v rozlehlé travní ploše, která budou oseta bylinnými lučními směsmi s rozdílným druhovým složením.

Regenerace a revitalizace Brownfields, Hamrníky, část 2

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2009

Základním motivem je vytvoření lesoparkového charakteru, s tím, že v severozápadní části je navržený borový háj navazující na řešení další části bývalých kasáren, která je součástí jiného projektu. Zde jsou potom převládající jedlí a buky. Středová část je tvořena rozpýleným převážně listnatým porostem, převládají zde travnaté plochy. Okrajové jižní a západní části části jsou pak doplněny hustým porostem keřů, které byly vybírány také s ohledem na jejich využití pro úkryt a potravu zvěře.

V západní části je navržené nové stromořadí z javorů (Acer platanoides). V již zmíněném projektu další části kasáren je navržená javorová alej ve stejné druhové skladbě. Tím bude vcílovém stavu vytvořeno dominatní stromořadí procházející středovou částí bývalých kasáren, v severní části pak bude navazovat na další stromořadí z třešní vedoucí k údolí, kterým protéká potůček se soustavou rybníčků. Veškerá zeleň je navrhována jak z hlediska odolnosti na stanovišti, tak také především z estetického hlediska. Smyslem úpravy je vytvořit příjemné prostředí, které se bude v průběhu roku barevně proměňovat s vyvrcholením v podzimním období. V tu dobu je pro mariánskolázeňskou krajinu typická krajina s „rozlitou paletou žlutých odstínů“ (Fagus sylvatica, Acer platanoides, apod.) místy projasněná červenavými odstíny (Euonymus, Berberis, apod.). Proto byly do kompozice doplněny ještě další výrazně barvící listnáče (Acer ginala, Prunus). Již zmíněné lipové stromořadí tvořící východní hranici řešeného území, je to nejcenější, co zde z dendrologického hlediska existuje. Stromořadí je velice vitální a po ošetření a svázání korun některých jednotlivých stromů zde může plnit svoji funkci ještě minimálně celá destiletí.