PROJEKCE

Historické, lázeňské a městské parky

Návrhy pro letničkové záhony v Mariánských Lázních

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2013

Návrh řešení vybraných částí parku Husovy sady v Sokolově

Investor/generální dodavatel: město Sokolov
Termín realizace: podzim 2011

Řešené území se nachází v centru města Sokolov, v krajinářsky řešeném parku Husovy Sady. Jedná se o dvě na sebe navazující území – terasy pod bazénem a soustavu tůní mezi rybníky. Požadavkem při zadání studie bylo vytvoření několik variant řešení vybraných částí parku Husovy sady. Návrh byl zpracován ve čtyřech variantách, za současného respektování původního konceptu pana architekta Otruby.

Labutí jezírko, Mariánské Lázně

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2006

Revitalizace lesoparku Pod Háječkem v Sokolově

Investor/generální dodavatel: město Sokolov
Termín realizace: 2009

Navrhované řešení má za cíl revitalizovat část sídelní zeleně centrální části města Sokolova. Projektovanými opatřeními dojde k posílení diverzity sídelních biotopů a to dosadbou jak rozličných druhů stromů, tak keřových porostů, ale i vytváření květnatých společenstev s širokým spektrem bylinných druhů. V plánu výsadeb jsou uplatněny některé introdukované dřeviny (v soliterním pojetí), ale především domácí druhy, které by měly obohatit stávající složení z několika druhů, které jsou zde v současné době zastoupeny (dub, javor, lípa, bříza). Na projektované ploše je vytvářeno společenství rostlin s výraznou diferenciací jak výškovou, tak druhovou, ale i různověkou. Součástí jsou také rozsáhlé travní plochy.

Park Míru v Chebu - varianta „Křižovatka“

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: 2009

Návrhové řešení vychází z kompozice založené na pravoúhlém půdorysu odpočívadla obdélníkového tvaru. Do tohoto „náměstí“ vbíhají pod různými úhly pěšiny. Po obvodu odpočívadla v západní části jsou vytvořeny tři gabionové stupně s dřevěnou terasou a sluneční plachtou. Dalším dominantním prvkem je vodní plocha sestávající ze dvou bazénů a plocha s vodními střiky. Ve východní části je barevný dětský kout.

Městský park v Plané u Mariánských Lázní

Investor/generální dodavatel: město Planá u Mariánských Lázní
Termín realizace: 2009

Rekonstrukce parku pod knihovnou, Mariánské Lázně

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2008

Studie obnovy a rozvoje centrálního parku, Konstantinovy Lázně

Investor/generální dodavatel: Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
Termín realizace: 2007

Krajinná výstava bez hranic v Chebu, Anglická zahrádka

Investor/generální dodavatel: Krajinná výstava Cheb
Termín realizace: 2005